تنظيم خانواده
 
 
•تقريبا تمامي مناطقي كه دچار كمبود و فقر غذائي هستند، بيشترين ميزان رشد جمعيت را نيز دارا مي باشند افزايش سريع جمعيت، منجر به كمبود مسكن نيز مي گردد و بويژه كه همان مساكن موجود از شرايط بهداشتي مطلوبي نيز برخوردار نيستند.
جمعيت فزايند ي بشري ، تغييرات پيچيده اي در محيط بوجود مي آورد و انسانهاي بيشتري را با عوامل بيماري زاي گوناگون در تماس قرار مي دهد و تا زماني که جمعيت انساني بويژه در مناطقي که فاقد غذای کافي ، و منابع آب لازم و امکانات درماني مناسب هستند ، کاهش نيابد عوامل بيماري زاي مختلف مي تواند باعث بروز بيماريهاي مهلک گردند
•گاه چنين گفته مي شود كه بجاي اينكه رشد جمعيت عامل فقر باشد، فقر و بي چيزي سبب رشد جمعيت است در اين زمينه اثري از واقعيت نهفته است زيرا كه مستمندان اغلب دچار سوء تغذيه اند و ميزان مرگ و مير نوزادان و كودكان در ميان آنها بيش از توانگران است
•از آنجا كه مستمندان از خدمات تامين اجتماعي مناسبي برخوردار نيستند ، لاجرم نياز دارند كه فرزندان ذكورشان زنده بمانند تا بهنگام پيري از آنان نگهداري كنند و اين يكي از دلايل پر جمعيت بودن خانواده ها در اين قشر جامعه است
رشد جمعيت مانع از افزايش و توسعه كمي و كيفي سواد شده لذا بيسوادي و رشد بي رويه جمعيت ، تواما سطح بهداشت جامعه را پائين مي آورند . مناطقي از دنيا كه ميزان رشد جمعيت بالاتري دارند، بيشترين ميزان بيسوادي را نيز دارا هستند.
•جمعيت ايران در سال 1268 ، 8-10 در سال 1325 ، 15 در سال 1335 ، 9/18 در سال 1345 ، 26 در سال 1355، 7/33 در سال 1365 ، 50 در سال 1370 ، 8/55 و در سال 1375 ، 1/60 ميليون نفر بوده است.
 
•آنچه كه از خلال بررسيهاي جمعيت شناسي در ايران پيداست ، اينكه رشد بي رويه جمعيت ايران عمدتا ناشي از مسائل زير است:
üبالا بودن سطح باروري
üكاهش مرگ و مير
üطولاني شدن عمر
üسنت ها و رفتارهاي خاص باروري
üعدم اطلاع كافي درباره نحوه پيشگيري از بارداري
 
 
 |    نوشته شده توسط نظار محمدپور ابوجديعي 09166206192
 
 
 

pctfx3.3

Silent Music Template

Multimedia CD Catalogues گروه طراحي چندرسانه اي وبلاگ رسانه گشت و گذار در دنياي رسانه هاي ديجيتال Medium Blog - Digital Media World قالبهاي رايگان سايت و وبلاگ Advanced Persian Blog Templates

اطلاعات مربوط به كارگاه طراحي قالب: Professional Web Site Design Center Template Design Workshop, دانلود قالب هاي وبلاگ Template Design Workshop, جزئيات قالب هاي رايگان Template Design Workshop, وبلاگ كارگاه طراحي قالب Template Design Workshop, جستجوي قالب هاي وبلاگ Template Design Workshop, تماس با كارگاه طراحي قالب Template Design Workshop, درباره كارگاه طراحي قالب

اطلاعات مربوط به گروه طراحي چندرسانه اي: Web Development Department - Multimedia Design Group , بخش توسعه وب - گروه طراحي چند رسانه اي Web Designing Department - Multimedia Design Group , بخش طراحي وب - گروه طراحي چند رسانه اي Multimedia Designing Department - Multimedia Design Group , بخش طراحي چند رسانه اي - گروه طراحي چند رسانه اي Blog - Multimedia Design Group , وبلاگ - گروه طراحي چند رسانه اي

اطلاعات مربوط به تكنوراتي: pictofxt Farsi Blog Iran Domain Registration

تهیه وب پورتال اختصاصی برنامه نویسی تحت وب